D1 u Klimkovic

Aktuální informace k dálnici D8

Novinky k D8

14. 05. 12

Zprovoznění D8 po Bílinku

Dnes byla uvedena do provozu 3,9 km dlouhá část Lovosice – Bílinka stavby 0805 Lovosice – Řehlovice na dálnici D8. V minulém týdnu byla také po zamítnutí odvolání proti stanovisku o posuzování vlivu stavby na životní prostředí v celé délce zahájena i výstavba zbývající části Bílinka – Řehlovice. Ke zprovoznění této poslední části dálnice D8 by mělo dojít v závěru roku 2014.

06. 04. 10

Aktuální situace dostavby dálnice D8

Na dálnici D8 je ke dni 31. 3. 2010 stavebními povoleními pokryto 12,8 z celkových 16,4 km trasy předmětné stavby 0805 Lovosice – Řehlovice, probíhá stavební řízení na dalších 1,75 km. Stavební povolení zbývá vydat na dalších 1,35 km hlavní trasy (stavba 0805A) a 0,45 km tunelu Radejčín (stavba 0805F).

Výstavba stavby 0805 je zahajována od října 2007 postupně tak, jak jsou získávána pravomocná stavební povolení. Probíhající stavební řízení i podávání nových žádostí o stavební povolení ovlivňuje zrušená výjimka pro ohrožené druhy biotopů – rozhodnutím Nejvyššího správního soudu byla v roce 2009 zrušena výjimka pro kriticky a silně ohrožené druhy rostlin a živočichů, tudíž chybí podstatný podklad pro vydávání stavebních povolení. Od srpna 2009 probíhá řízení o nové výjimce, která dosud nebyla vydána. Z tohoto důvodu jsou od II.Q 2009 žádosti o stavební povolení koncipovány tak, aby nebyla dotčena území vyžadující předmětnou výjimku. Z důvodu zrušené a dosud nově nevydané výjimky je realizace stavby omezena či úplně vyloučena z 1,65 km délky stavby, na kterou však jsou vydána pravomocná stavební povolení.

Hlavní příčinou časových prodlev je stálé odvolávání se občanských sdružení v každém vedeném správním řízení. Správní řízení ve věci dálnice je velice složité, lhůty pro vyřízení jsou vždy maximální – v případě předmětné stavby má Ministerstvo životního prostředí lhůty odlišné, tedy nesrovnatelně delší. Podané soudní žaloby (v současnosti 14, kde není řízení skončeno) ve značné míře vnáší pochybnost a nejistotu na orgány státní správy a její úředníky (např. od roku 2003 podávané soudní žaloby a následně i kasační stížnosti ve věci územního rozhodnutí, jejichž řízení není skončeno, vyvolává dojem, že územní rozhodnutí není pravomocné či je úplně zrušeno).

Neméně podstatným problémem je vydávání rozhodnutí o povolení kácení mimolesní zeleně, kdy v každém vedeném řízení se odvolávají občanská sdružení. V současné době se jedná o celkem 16 řízení, z nichž dvě nejsou dosud ukončena. Není výjimkou, že tato řízení trvají 16 či 19 měsíců, přitom od pravomocnosti těchto rozhodnutí se odvíjí vydávání stavebních povolení.

Obtížná a zdlouhavá jsou i majetkoprávní jednání – hlavními příčinami jsou nevypořádáné vlastnické vztahy k pozemkům v majetku České republiky, dlouhé termíny vyřizování žádostí Pozemkovým fondem (v průměru 6 – 12 měsíců), rozvleklé jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, zdlouhavá vyvlastňovací řízení, zatížení některých pozemků nařízenými exekucemi a zástavními právy a také odpor vlastníků proti zatěžování pozemků věcnými břemeny.

Kvůli výše uvedeným přetrvávajícím problémům se začíná jevit jako nejbližší možný termín zprovoznění až rok 2012, ačkoliv stavba měla být zprovozněna již letos.

20. 01. 07

V sekci mapy došlo dodatečně po zprovoznění nových úseků dálnic D8 a D11 k aktualizaci schématických dálničních map (již s novým značením výjezdů) a automap.

21. 12. 06

Dnes navečer bude do provozu uveden na české poměry opravdu ojedinělý horský úsek dálnice. Jedná se o 23,4 km dálnice D8 z Ústí n.L. až po navazující německou dálnici A17. Převýšení úseku je 482 m a stavba obsahuje tunel Panenská (s délkou 2115 m je to vůbec nejdelší český dálniční tunel), tunel Libouchec (520 m), most přes tratě ČD v Trmicích (1085 m), most Knínice (1071 m) a celou řadu dalších mostů. Cena stavby proto dosáhla 19 miliard korun, EU se podílela 1,5 miliardou korun. Německá dálnice A17, která zatím končila u Pirny byla dnes napojením na českou D8 zcela dokončena. K definitivnímu propojení Prahy a Drážďan chybí již pouze úsek D8 přes České Středohoří. Ten by se mohl stavět mezi lety 2007 a 2009. Stránka o dálnici D8 byla aktualizována, k dispozici budou brzy i mapy a fotogalerie.

13. 12. 06

Vzhledem k blížícímu se otevření nového horského a hraničního úseku dálnice D8 dne 21. prosince 2006 vydává Ředitelství silnic a dálnic novou publikaci (k dispozici zde PDF, 2,8 MB) o tomto dálničním tahu. Dálnice D8 nyní získává nový evropský význam a stále více budeme pociťovat absenci posledního úseku přes České Středohoří, který by se měl začít alespoň částečně stavět v příštím roce.

06. 11. 06

V sekci foto a video, ve fotogalerii výstavby tunelu Panenská, přibyly dvě nové fotografie tohoto našeho nejdelšího dálničního tunelu, součásti stavby "0807 Trmice – hranice s Německem" na dálnici D8.

03. 11. 06

V sekci foto a video přibylo video ze stavby dálnice D8, stavby "0807 Trmice – hranice s Německem". Jedná se o záběry stavby, která bude uvedena do provozu již za 7 týdnů. Zároveň doplňujeme grafiku dopravního značení tohoto úseku – viz zde.

01. 11. 06

Fotogalerie výstavby dálnice D8, stavby "0807 Trmice – hranice s Německem" byla aktualizována. Bylo přidáno celkem 15 fotografií, mapujících závěrečné fáze výstavby. Jde o poslední aktualizaci před uvedením stavby do provozu. Uvedenou fotogalerii naleznete v sekci foto a video.

08. 09. 06

V sekci foto a video byla aktualizována fotogalerie výstavby dálnice D8, stavby "0807 Trmice – hranice s Německem" (ukázka). Přidány byly zejména velice atraktivní letecké snímky.

14. 07. 06

V sekci foto a video přibyla fotogalerie noční dálnice D8.

07. 07. 06

Od prosince 2006 bude na trase Praha – Drážďany díky otevření nových úseků D8 a německé A17 chybět již pouze dálniční úsek přes České Středohoří. Těchto 16 km do Ústí n. L. mělo být zprovozněno dříve než část do Německa, ale vzhledem ke známému blokování ekologickými sdruženími zde bude minimálně tři roky mezera. Dnes byly představeny studie vedení dopravy v této oblasti. Budou stanoveny dvě trasy, kdy směrem do Německa bude pro nákladní vozidla značen směr po silnici I/8 a dále díky nové křižovatce (viz foto) po rychlostní silnici R63 na D8 (délka 32 km, doba jízdy 27 minut) a ve směru na Prahu přes Ústí n. L. na silnici I/30, vedoucí kolem Labe, do Lovosic na D8 (délka 26 km, doba jízdy 25 minut). Vzhledem k záteži hlavně na I/30 a možným nehodám především na I/8 bude celý tento prostor sledován kamerami a senzory. Na nově zbudovaných proměných značkách (známých z D1) bude možné dopravu na obou trasách regulovat. Jelikož se dá předpokládat, že po dokončení dálnice Drážďany – Ústí n. L. dojde k celkovému zvýšení intenzit dopravy na D8, bude situace na těchto provizorních tazích komplikovaná.
Přinášíme mapu oblasti s vyznačením situace.

26. 06. 06

V sekci foto a video přibylo 15 nových fotografií výstavby dálnice D8, stavby "0807 Trmice – hranice s Německem" a čtyři nové fotografie budování tunelu Panenská na téže dálnici.

13. 11. 05

V sekci foto a video přibylo 15 nových fotografií dálnice D8 v provozu.

11. 09. 05

Ve fotogalerii výstavby dálnice D8 v Krušných horách naleznete fotografie z tohoto týdne.

25. 08. 05

V sekci foto a video přibyla aktuální fotodokumentace výstavby horského úseku dálnice D8 mezi Ústím nad Labem a navazující německou dálnicí A17. Jedná se o dvě fotogalerie (trasy, dlouhé 23,4 km, a speciálu 2 km dlouhého tunelu Panenská). Kromě mimořádných objektů jsou fotogalerie zajímavé tím, že obsahují mnoho leteckých záběrů.

18. 08. 05

Na stránkách dálnic D5, D8 a D11 přibyly v tabulce "jednotlivé úseky" u provozovaných částí dálnic texty s podrobnou historií a popisem jednotlivých staveb. Spolu s dřívějším doplněním dálnic D1 a D2 jsou na těchto stránkách popsány všechny jednotlivé úseky celé provozované dálniční sítě.

25. 07. 05

Po vzoru ostatních dálničních tahů (např. D5 – Via Carolina nebo D47 – Via Moravica) dostala i dálnice D8 svůj název – Via Europea. V současnosti jsou v návrhu grafické logo nebo ztvárnění architektonických doplňků na odpočívkách.

30. 06. 05

V úterý 28. 06. 05 došlo k proražení tunelu Libouchec na stavbě dálnice D8 mezi Ústím n. L. a Německem. Tunel bude dlouhý 535 m, ražené části jsou dlouhé 380 a 480 m, oba tubusy jsou proraženy v kalotě. S ražbou se kvůli soudním sporům s ekologickými organizacemi začalo se zpožděním v únoru, doba ražby byla tedy rekordně krátká. Mimo tunelu Libouchec je součástí stavby 0807 i budoucí nejdelší tunel Panenská (2 km). Tento úsek (23,4 km) bude spolu s navazující německou dálnicí uveden do provozu koncem roku 2006. Část A17 mezi Drážďany a Pirnou má být zprovozněna 22. 07. 05.

09. 03. 05

Zastupitelé Ústeckého kraje dnes zamítli návrh ekologické organizace na změnu územního plánu dálnice D8 přes České středohoří (část stavby 0805 Lovosice-Řehlovice). Tím končí spekulace o dlouhém tunelu, který by stavbu o minimálně 2 miliardy korun prodražil a o minimálně 4 roky vzhledem k novému schvalovacímu procesu pozdržel. ŘSD tak dále pokračuje na přípravě stabilizované varianty a ještě tento rok začne žádat o stavební povolení. Plánovaný termín dokončení tohoto úseku je rok 2008, ale ten může být poznamenán další činností ekologických sdružení. Tato stavba obsahuje největší počet ekologických opatření vůbec, které dosáhnou hodnoty jedné miliardy korun a bude poslední chybějící úsek dálnice mezi Prahou a Drážďany (D8+A17).

21. 12. 04

Včera proběhlo v Ústí nad Labem další kolo jednání mezi Ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic, Ústeckého kraje a ekologickými aktivisty ohledně odvolání a žalob na přípravu a výstavbu dálnice D8. Došlo ke společnému prohlášení, že u stavby "0807 Trmice – Německo" (23,4 km) dojde tento týden ke stažení veškerých kroků proti výstavbě a tudíž nic přímo neohrožuje zprovoznění tohoto úseku (společně s německou dálnicí A17) ke konci roku 2006.

Požadavky ekologického sdružení se tedy nadále zaměří pouze na stavbu "0805 Lovosice – Řehlovice" (16,4 km), kde namísto soustavy tunel – most – tunel požadují stavbu tunelu "Kubačka", který by byl přes 3 km dlouhý. To by znamenalo začít s přípravou celého úseku znova (odhad doby je 4,5 roku) a prodražení celého úseku o více jak 2 miliardy korun. V opačném případě bude sdružení stavbu co možná nejvíce brzdit.

Shrnutí včerejšího důležitého jednání a celé debaty o dokončení 42 km dálnice D8, o které pravidelně informujeme, tedy je, že stavba 0807 bude dokončena v termínu, ale stavba 0805 bude v každém případě zdržena.

13. 12. 04

Dnes byla slavnostně zahájena stavba posledního dílčího úseku stavby 0807 Trmice – státní hranice (23,4 km) na dálnici D8 za účasti české, německé i evropské politické reprezentace. Jedná se o hraniční most (0807/II, délka 410 m, výška 56 m), který propojí českou D8 a německou A17. Zprovoznění celého úseku 0807 je plánováno na konec roku 2006 a vše nasvědčuje tomu, že se plán podaří dodržet.

Do sekce foto a video přibyla v této souvislosti (jak bylo avizováno) další fotogalerie celého rozestavěného krušnohorského úseku od Trmic až ke státní hranici.

06. 12. 04

Přesně za týden, tedy 13. 12. 04 bude slavnostně zahájena stavba dálničního hraničního mostu mezi Českem a Německem v rámci stavby "0807 Trmice – Německo" dálnice D8. Tím bude celá stavba 0807 (23,4 km) ve výstavbě, zprovoznění tohoto úseku v Krušných horách je plánováno ke konci roku 2006. Při této události zařadíme do sekce "foto a video" fotogalerii výstavby úseku 0807.

30. 11. 04

Vzhledem ke včerejší slavnostní prorážce tunelu Panenská (viz fotografie) jsme zaktualizovali přílohu a dopnili fotogalerii mapující tento tunel. Se svou délkou 2 km se Panenská stane nejdelším dálničním tunelem z celé plánované sítě dálnic u nás. Úsek dálnice D8 0807 Trmice – Německo, jehož součástí jsou tunely Panenská a Libouchec, překonává na 23,4 kilometrech převýšení 482 m. Stavba 0807 by měla být zprovozněna koncem roku 2006.

Ražba Panenské začala v září 2003 a 31. 10. 04 došlo k proražení levé tunelové trouby v kalotě (včera oslavováno). Za jeden měsíc bylo v průměru vyraženo 236 m. U tubusu ve směru Praha – Drážďany se toto proražení předpokládá v lednu 2005.

02. 11. 04

Dálnice D8

  • Došlo k proražení jednoho z tubusů tunelu Panenská. Za 14 měsíců ražby tak byla vyražena kalota v délce 2 km (nejdelší český dálniční tunel), severní a jižní portály jsou propojeny, výstavba tunelu pokračuje.
  • Výstavba úseku 0807 "Trmice – Německo" (23,4 km) intenzivně probíhá již na všech dílčích stavbách kromě hraničního mostu, stavba 0807 dnes byla slavnostně zahájena (viz fotografie).
  • Minulý týden proběhlo v Ústí nad Labem jednání mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a ekologickými organizacemi, které se soustředí na poslední nekončené úseky D8, tedy stavby 0805 "Lovosice – Řehlovice" přes CHKO České středohoří a 0807 "Trmice – Německo". Ekologové slíbili stáhnutí všech odvolání a žalob na stavbu 0807 (i na tunel Libouchec – viz informace ze dne 14. 10. 04) výměnou za garanci ústupků při výstavbě úseku 0805.
14. 10. 04

Na základě rozhodnutí soudu ohledně sporu mezi ekologickou organizací a Ministerstvem dopravy o neuznaném odvolání ekologů proti stavbě tunelu Libouchec (zhruba 500 m) zřejmě dojde v nebližší době k zastavení stavebních prací na této stavbě úseku 0807 (Trmice – Německo) dálnice D8. Pokud by nedošlo k vyřešení sporu v době 2 – 3 měsíců, nebude termín konec roku 2006 zprovoznění této stavby dodržen. Připomeňme, že 23,4 km dlouhá stavba je se svými náklady kolem 19 miliard Kč jednou z nejdražších dálničních úseků vůbec (běžný km dálnice stojí 300 – 400 mil. Kč). Přispívá k tomu fakt, že zde dálnice překonává Krušné hory převýšením 162 m a její součástí je mimo tunelu Libouchec a budoucího nejdelšího českého dálničního tunelu Panenská (stránka obsahuje aktuální počet vyražených metrů) i mnoho dlouhých mostů.

03. 08. 04

Na stránce o tunelu Panenská (dálnice D8) jsou k dispozici další údaje (ke konci července 2004) o postupu ražby tunelu.

03. 06. 04

Dálnice D8

  • V sekci foto a video vznikla nová fotogalerie dálnice D8 o 24 fotografiích.
  • K informacím o tunelu Panenská přibyly aktuální počty vyražených metrů a tak na stránce vzniklo zajímavé porovnání stavu ke konci března a ke konci května 2004
  • Výstava o D8 v Trmicích je nyní přístupná nejen ve středu, ale i v neděli (ostatní informace viz příloha).
  • Tento týden se rozbíhají (po tunelu Panenská) další dvě dílčí stavby z úseku Trmice – Německo, jedná se o dlouhé mosty Trmice a Knínice (stavby 0807/IB a 0807/IIE).
26. 05. 04

Vláda dnes schválila půjčku od Evropské investiční banky (EIB) na dostavbu dálničního úseku Trmice – Německo, více informací o stavbě 0807 naleznete na stránce o dálnici D8.

17. 05. 04

V sekci foto a video přibyly nové fotografie západní části Pražského okruhu (R1), rychlostní silnice R7 a z výstavby nejdelšího českého dálničního tunelu Panenská na dálnici D8. V nejbližší době připravíme fotogalerie dálnic D1 a D8 v provozu.

22. 03. 04

V Krušných horách probíhá od září 2003 výstavba nejdelšího českého dálničního tunelu. Aktuálním informacím o tunelu Panenská, který je součástí stavby 0807 Trmice – Německo dálnice D8 je věnována tato příloha.

02. 03. 04

Dnes proběhlo slavnostní zahájení výstavy o dokončování dálnice D8. Fotografie ze zahájení naleznete v příloze. Jedná se o dlouhodobou prezentační výstavu na zámku v Trmicích na okraji Ústí nad Labem. Veřejnosti bude výstava přístupná zatím každou středu od 13:00 do 16:30. Vstup je zdarma.

Výstava je věnována plánovaným stavbám 0805 (Lovosice – Řehlovice) a 0807 (Trmice – Německo) a návštěvníci zde naleznou informační panely o těchto úsecích, své místo zde bude mít i ŘSD, projektanti a zhotovitelé stavby. V dalších místnostech je možné shlédnout projekci vizualizací zmiňovaných staveb s popisem a k dispozici jsou i informační počítače. Navíc zde budou poslední středu v měsíci pořádány tématické přednášky (dálnice a příroda, jednotlivé stavby zvlášť atd.).

24. 02. 04

Stránka o dálnici D8 byla aktualizována. Stalo se tak v souvislosti s blížícím se zahájením další výstavby této dálnice (zhruba v polovině roku) a také s připravovaným otevřením volně přístupného infocentra o této výstavbě. O zahájení provozu stálé výstavy budete v čas informováni.

01. 01. 04

V roce 2004 budou ve stavbě úseky na všech českých dálnicích, kromě již dostavěné D2. Stavba tedy bude probíhat na D1, D3, D5, D8, D11 a D47. Ve stavbě budou i některé rychlostní silnice.


© 2002 – 2022 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 13.03.2009 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.