D5 u Žebráku

Správa a údržba dálnic

Dnem zprovoznění silničního či dálničního úseku končí etapa výstavby a začíná období jeho využívání veřejností. Tímto dnem začíná též činnost, která zajišťuje péči o daný úsek a celý souhrn nutných úkolů souvisejících s jeho správou.

V případě dálnic je vytvořena organizace, schopná udržovat dohotovené dílo v řádném stavu, popřípadě je i zlepšovat na základě výzkumu a praktických zkušeností. Každých zhruba 50 km dálnice je zřízena jedna výkonná jednotka, tzv. Středisko správy a údržby dálnice (SSÚD) a jednotka Policie ČR.

Tito partneři jsou umístěni v jednom místě, uzavřeném areálu tvořeném administrativními a sociálními budovami, garážemi, sklady a budovami opravárenského a technologického rázu. Střediska zajišťují především kontrolu svěřeného úseku, jeho úklid a čištění, odstraňování závad ve sjízdnosti, drobné opravy, asistenci při odstraňování následků dopravních nehod a vykonávají také zimní údržbu. Střediska jsou koncipována tak, aby téměř všechny údržbové a opravárenské práce na trase dokázala zvládnout svými prostředky.

Mezi dálničními Závody ŘSD v Praze a Brně a jednotlivými středisky je v provozu oddělené telefonní vedení, sloužící operativní služební potřebě. Každé středisko je také vybaveno nezávislou rádiovou stanicí, která umožňuje jeho spojení s vozidly (mechanismy) na celém spravovaném úseku.

Na začátku roku 2016 řídí ŘSD celkem 17 SSÚD. Tato střediska zajišťují výkon majetkové správy a přímou údržbu na 728,4 km dálnic. Jejich rozmístění a délky spravovaných úseků uvádí následující tabulka:

Označení komunikaceSpravovaný úsek
Dálnice D0
SSÚD Rudnákm 0,000 – 28,913
SSÚD Poříčanykm 58,892 – 62,647
SSÚD Mirošovicekm 75,580 – 81,500
SSÚD Rudnákm 81,500 – 82,560
Dálnice D1
SSÚD Mirošovicekm 0,000 – 44,800
SSÚD Bernarticekm 44,800 – 93,900
SSÚD Velký Beranovkm 93,900 – 141,500
SSÚD Domašovkm 141,500 – 188,740
SSÚD Brno-Chrlicekm 188,740 – 218,840
SSÚD Ivanovice na Hanékm 218,840 – 272,218
SSÚD Mankovicekm 296,342 – 341,507
SSÚD Ostravakm 341,507 – 376,498
Dálnice D2
SSÚD Brno-Chrlicekm -0,400 – 11,315
SSÚD Podivínkm 11,315 – 60,471
Dálnice D3
SSÚD Chotovinykm 62,300 – 104,135
Dálnice D5
SSÚD Rudnákm 0,000 – 28,500
SSÚD Svojkovicekm 28,500 – 80,000
SSÚD Ostrov u Stříbrakm 80,000 – 150,989
Dálnice D8
SSÚD Nová Veskm -2,248 – 51,800
SSÚD Řehlovicekm 64,437 – 92,208
Dálnice D11
SSÚD Poříčanykm -1,150 – 49,000
SSÚD Pravykm 49,000 – 86,400
Dálnice D35
SSÚD Kocouroveckm 262,873 – 298,602
Dálnice D46
SSÚD Ivanovicekm 0,000 – 34,008
SSÚD Kocouroveckm 34,008 – 39,000

Seznam základních stavebních objektů běžného SSÚD

 • provozní budova
 • opravna, dílny a sklady
 • garáže temperované a netemperované
 • sklad soli
 • vodárna
 • kotelny
 • přístřešky otevřené
 • oplocení, parkoviště
 • solankové hospodářství
 • mycí plocha
 • stožár radiostanice
 • čistírna odpadních vod a kanalizace
 • trafostanice
 • přípojky plynu a vody
 • venkovní osvětlení
 • čerpací stanice pohodných hmot
 • plochy a skladovací prostory pro uložení zásob a odpadů

Vybavení běžného SSÚD dopravními a strojními (mechanizačními) prostředky

NázevPočet kusů
Vybavení pro zimní údržbu
podvozek nákladní tříosý o celkové hmotnosti 26 t6
sypací nástavby, objem 8 m36
sněhové radlice, šířka 5 m6
univerzální nosič2
sypací nástavba, objem 2 – 3 m32
sněhová radlice, šířka do 3,5 m variabilní2
sněhový metač1
nakladač kolový1
manipulátor kolový1
Vybavení pro letní údržbu
univerzální traktorový nosič1
sekačka s odsáváním1
podsvodidlová sekačka2
ramenová sekačka čelní1
ramenová sekačka zadní1
svahová sekačka2
zametač oboustranný 6 m31
čistič kanálových vpustí1
myčka sloupků1
valník o celkové hmotnosti 18 t s HR a beranidlem1
střední automobil sklápěč s kontejnery, fekál, kropička1
automobil nákladní lehký s kontejnery2
automobil nákladní lehký s HR1
vůz na svoz komunálního odpadu1
vysokozdvižná plošina1
užitkové vozidlo dvojkabina valník malý1
mikrobus1
zabezpečovací vozík7
vozík předběžné výstrahy7
pojízdná dílna1
pokladač kuželů2
Drobná mechanizace
kompresor kolový1
elektrocentrála1
sbíječka nebo bourací kladivo2
míchačka1
vibrační válec1
řezačka betonu, živice1
podvalník malý1
podvalník těžký1
sekačka malotraktor1
sekačka bubnová2
sekačka ruční2
vůz na trávu2
kontejnery na odpad8
křovinořezy4
motorové pily2
seřezávač křovin – nástavba1
Osobní automobily
Octavia sml.1
Fabia combi ref.1
Fabia ref.1

Režimy údržby

Údržbou komunikace je soubor prací, kterými se komunikace udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu a odstraňují se vady a nedostatky uvedením do původního stavu. Základní členění údržby úseku dálnice je typicky na letní a zimní.

Zimní údržba

Zimní období trvá dle silničničního zákona od 1. 11. příslušeného roku do 31. 3. roku následujícího. Pokud se vyskytnou zimní podmínky i mimo toto období, postupuje se až na určité výjimky stejně. Zimní údržbou se zmírňují závady ve sjízdnosti komunikací dle pořadí jejich důležitosti, které vznikají působením povětrnostních vlivů, a to ve lhůtách stanovených zákonem a plánem zimní údržby.

V praxi správce za pomoci speciální mechanizace odstraňuje z vozovek sníh a led. Sníh nad 3 cm výšky se odstraňuje plužením, náledí, námraza a sníh do 3 cm se odstraňují pomocí chemických rozmrazovacích látek. Obě činnosti mohou být také kombinovány. Provádí se také pravidelné kontroly sjízdnosti vozovek. Úkony zimní údržby vedoucí k odstranění závady musí být zahájeny do 30 minut od jejich zjištění a sjízdnost úseku má být zajištěna do 2 hodin od zahájení prací.

Zimní údržba by měla zajistit kvalitu povrchu prakticky stejnou, jako v letním období, což není reálné, neboť by byla extrémně ekonomicky, ale i ekologicky, náročná. Kvalita zimní údržby se v současné době nedá změřit technickými, či statistickými metodami. Obecně lze říci, že navrhnout a vykonávat bezchybnou zimní údržbu není možné.

Vybavení SSÚD umožňuje za běžných zimních situací dosahovat úrovně služeb, kterou předpokládá silniční zákon, tedy udržování vozovek tak, aby je bylo možné bezpečně užívat, za zohlednění ekonomických a ekologických možností. Připouští však i stavy, kdy správce s takto dimenzovaným prováděním zimní údržby nestačí na klimatické podmínky a provoz na dálnici může být i přerušen.

Zimní údržba se provádí výhradně vlastními silami a prostředky ŘSD.

Vybavení jednoho SSÚD pro zimní údržbu se skládá z:

 • 6 – 8 plně vyzbrojených nákladních vozů vybavených sypačem se skrápěním solankou a pluhem,
 • skladu soli, který pojme 2 000 a 3 500 tun, tento sklad je zpravidla dimenzován na celoroční spotřebu (kapacita je určena již při projektování nového SSÚD a je ovlivněna délkou přiděleného úseku a klimatickými podmínkami v regionu),
 • solankového centra, které sestává z výrobny solanky (vodného roztoku NaCl), dvou úložných nádrží a nádrže na koncentrovaný roztok chloridu vápenatého (solanka se používá ke skrápění soli, která je sypána na vozovku sypačem),
 • nakladače se lžící přibližně 1,5 m3, který do sypačů nakládá sůl,
 • dispečerské místnosti v budově SSÚD, zajišťující koordinaci zimní údržby.

Z ohledem na zimní údržbu je již v návrhu jednotlivých SSÚD počítáno s délkou úseku 50 – 60 km. Tato vzdálenost obvykle umožňuje, aby posypové vozidlo, které vyjede z SSÚD (umístěném ve středu úseku) dojelo na jeho konec, vrátilo se a vystačilo s posypem o běžné gramáži soli na 1 m2.

Intertní posyp (tj. kamenná drť) se z důvodů vodohospodářských (zákaz používání chemicky rozpustných látek) používá jen na jednom úseku dálnice D2, a to v délce asi 1,6 km.

Organizační a personální obsazení je řešeno tak, aby zajišťovalo nepřetržitý provoz. Zaměstnanci se na pracovišti střídají v pravidelných směnách a někteří pracovníci jsou současně v pohotovosti. Dispečer (vedoucí směny) ve stanovených lhůtách, nebo dle situace, předává pracovišti, stanoveném ministerstvem dopravy, informace o sjízdnosti příslušného úseku komunikace. Dispečer také spolupracuje s policií, dalšími odděleními ŘSD, složkami integrovaného záchranného systému, poskytuje operativní informace apod.

Zimní údržba je jediná činnost, kdy vynaložené prostředky stav díla nezlepšují, ale zhoršují a ohrožují životní prostředí za cenu pouhého udržení sjízdnosti. Zimní údržba je dominantní položkou nákladů v údržbě dálnic. Důsledkem prováděné zimní údržby dochází k velmi výraznému poškození vozovek a přilehlých objektů a její provádění má výrazně negativní dopad na životní prostředí.

Uživatelské nároky (standard údržby, pohodlí jízdy, povolená rychlost) jsou většinou velmi vysoké a dále se zvyšují. Správce komunikace se těmto požadavkům snaží vyhovět používáním kvalitnější a výkonnější mechanizace, intenzivní spoluprácí s meteorologickou službou, instalací meteočidel apod. Jsou používány stále kvalitnější posypové materiály a nové technologie posypu, např. sůl je při aplikaci zkrápěna solnými roztoky.

Aby zimní údržba dosahovala příslušné úrovně, je třeba dokonale koordinovat řadu administrativních, sociálních, organizačních, zásobovacích a opravárenských úkolů. Je třeba zohlednit hlediska klimatická, geografická a využití všech zkušeností z předchozích období.

Správce je téměř vždy kritizován za malou pohotovost, nevčasnost zákroku, včetně toho, že mohl postupovat lépe a tím mohl zabránit škodám i úrazům.

Výše nákladů v oblasti zimní údržby je specifickou kapitolou, protože je nejvíce závislá na povětrnostních vlivech, které lze velmi obtížně předvídat. Naproti tomu nelze zimní údržbu, vzhledem ke své důležitosti, omezovat, protože necitlivé šetření má okamžitý dopad na sjízdnost dálnic. Závislost nákladů na povětrnostních podmínkách ovšem neznamená, že zimní údržba nemůže být ekonomicky efektivní.

Náklady na zimní údržbu jsou především náklady na nákup soli a zajištění provozu jednotlivých SSÚD. Následující tabulka uvádí náklady na zimní údržbu v letech 2000 – 2003 (v tis. Kč).

Rok2000200120022003
Příprava na zimu011215153
Zásněžky648820930665
Dodávky CHPM743731710760
Ostatní-19--
Zimní údržba1 53110447152
Posyp27 00440 90328 64932 242
Plužení7391 1077181 034
Posyp a plužení14 83022 02011 1468 176
Kontrola2 3373 1702 0972 397
Dispečink1 9012 1502 1782 406
Celnice – odvoz sněhu-4194
Celkem49 73371 04046 70947 990

Z tabulky je zřejmé, že 80 – 95 % celkových nákladů tvoří právě náklady na posyp a plužení. Posypová sůl je nakupována formou veřejné obchodní soutěže, při splnění podmínek je pro výběr dodavatele rozhodující cena.

SezónaJedn.00/0101/0202/0303/04Prům.Min.Max.
Spotřeba solit14 07618 92117 61428 33919 73814 07628 339
Spotřeba soli na 1 kmt27,234,732,350,236,127,250,2
Kontrolakm131 776171 531157 483166 720156 878131 776171 531
Zimní výkonykm250 770362 658276 191489 984344 901250 770489 984

Průměrná roční potřeba finančních prostředků na zimní údržbu, stanovená na základě dlouhodobých sledování, se u dálnic pohybuje okolo jednoho milionu korun za kilometr.


© 2002 – 2022 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky: 15.12.2015 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.